آيا امکان استفاده از نرم افزار تحت ويندوز نيز با استفاده از خط اختصاصی SMS هست؟

جعبه‌ابزار